ویژگی قفل بیومتریک در قفل های دیجیتال یوکا

1399-08-19T09:51:28+03:30

قفل های بیومتریک چیست؟ بیومتریک به عبارت ساده، تجزیه و تحلیل آماری ویژگی های رفتاری در انسان در رابطه با فناوری است. این فرایند اندازه گیری و جمع آوری داده های بیولوژیکی است که به طور معمول برای یک فرد منحصر به فرد است. این نرم افزار رایج ترین نوع خود در حوزه شناسایی است،